Polityka prywatności

1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze strony oraz ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.tworczywo.pl (zwanego dalej Stroną oraz Sklepem) przetwarzane są przez Twórczywo Michał Zakrocki, z siedzibą przy ul. Partyzantów 2, 05-090 Nowe Grocholice, NIP 9512067851, ​ info@test.tworczywo.pl​ . Twórczywo jest operatorem Strony i Sklepu oraz administratorem danych osobowych.

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

2.1. osób, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty na Stronie, zainteresowanych kontaktem z firmą w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.).

2.2. osób rejestrujących się na Stronie oraz dokonujących zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

3.1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

3.2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

4. Dane osobowe osób korzystających z Strony, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są Twórczywo w celu:

4.1. dostosowania Strony do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

4.2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

4.3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

4.4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Strony.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.

7. Jeżeli Klient umieszcza w ramach Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Firma zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony lub Sklepu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

9. Twórczywo dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony lub Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Twórczywo stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samej strony www w celu ochrony danych.

10. Podjęte Twórczywo działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca ze Strony lub Sklepu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

11. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: info@test.tworczywo.pl